Polityka prywatności

 

Polityka Prywatności
sklepu internetowego www.galardo.com.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady postępowania, pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.galardo.com.pl (dalej zwanego sklepem internetowym Galardo, Sprzedającym).

Korzystanie ze sklepu internetowego jest dobrowolne. Klient składając w nim zamówienia zgadza się z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce Prywatności. Brak akceptacji tych zasad przez Klienta jest równoznaczny z brakiem możliwości składania zamówień w sklepie internetowym Galardo oraz korzystania z jego funkcji.


Kto jest Administratorem Danych Osobowych Klientów i
kto odpowiada za bezpieczeństwo tych danych?

Administratorem Danych Osobowych użytkowników / Klientów korzystających ze sklepu internetowego Galardo działającego pod adresem www.galardo.com.pl jest firma GALARDO Bogusław Kraus z siedzibą w Izdebniku 34-144, ul. Krakowska 162, o numerze NIP: 6811263943, REGON: 120467624.

Administrator Danych Osobowych użytkowników / Klientów przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).

 

Jakie dane osobowe gromadzi sklep internetowy Galardo?

Klient dobrowolnie podaje nam swoje dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym (Klientem). W tym celu wymagamy podania przez Klienta następujących danych osobowych, aby mógł on dokonać rejestracji i zakupów w sklepie internetowym Galardo:

 • imię i nazwisko,
 • dane adresowe (ulica i nr domu, kod pocztowy, miasto, kraj)
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (w przypadku przedsiębiorców).

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymaga c od Klienta podania innych danych, niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

Przekazanie swoich danych osobowych przez Klienta stanowi jednocześnie jego oświadczenie, iż podane przez niego dane są aktualne oraz zgodne z prawdą. W przypadku jakiejkolwiek pomyłki lub zmiany w ww. danych, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o nich Sprzedającego. Jeśli z jakiegoś powodu Klient nie poda Sprzedającemu ww. danych osobowych, nie będzie on mógł dokonać zakupów w sklepie internetowym Galardo, a w konsekwencji nie będziemy mogli zrealizować jego zamówienia.

Każdy Klient, który przekazał Sprzedającemu swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji, żądania usunięcia, przeniesienia oraz sprzeciwienia się dalszemu przetwarzaniu jego danych osobowych.

Klient dokonując rejestracji w sklepie internetowym Galardo tworzy własne hasło dostępu do prywatnego konta, przy użyciu którego ma prawo wglądu do historii swoich zamówień, danych osobowych, uzupełnienia ich i korekty w dowolnym momencie, prawo do zgłoszenia żądania do zaprzestania przetwarzania swoich danych oraz do usunięcia swojego konta z bazy danych sklepu internetowego Galardo. W celu realizacji ww. uprawnień, Klient może skorzystać z opcji logowania do konta w sklepie internetowym Galardo za pośrednictwem strony internetowej www.galardo.com.pl  lub skontaktować się  ze Sprzedającym drogą mailową pod adresem: lub  też telefonicznie pod numerem telefonu +48 605 50 51 51.

Klienci sklepu internetowego Galard zobowiązani są do zachowania poufności w stosunku do otrzymanego hasła dostępu w tym do  nieudostępniania go osobom nieupoważnionym. Sklep internetowy Galardo nie ponosi odpowiedzialności za działania wynikłe z użycia hasła logowania przez osoby nieupoważnione, jak i za szkody niespowodowane działaniami wynikłymi ze strony sklepu internetowego Galardo.

Dane, które mogą być dodatkowo pobierane od Klienta przez sklep internetowy Galardo to: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego Klienta.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Bezpośredni dostęp do danych osobowych Klientów sklepu internetowego Galardo mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Sprzedającego, pouczeni i zobowiązani do zachowania poufności oraz stosowania standardów zgodnych z wymogami RODO.

 

Komu i dlaczego przekazujemy Twoje dane?

Dane Klientów udostępniane są Podmiotom, które zapewniają na rzecz Sprzedającego i Klienta elektroniczne usługi płatnicze, celem realizacji ww. usługi tj.:

 • w przypadku płatności dokonywanych przez system PayU, dane niezbędne do zrealizowania płatności przekazane są – PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, która to jest również Administratorem Danych Osobowych Klienta.
 • w przypadku płatności dokonywanych przelewem tradycyjnym, dane niezbędne do zrealizowania płatności otrzymuje – Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 38D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000305178, która jest również Administratorem Danych Osobowych Klienta.

Podmiotom, które zapewniają transport, w celu dostarczenia przesyłki:

 • DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274)
 • InPost Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. WIELICKA 28, 30-552 KRAKÓW
 • Pozostałe firmy transportowe dostępne na www.furgonetka.pl której administratorem jest Furgonetka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do korespondencji: ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa)

Dane osobowe Klientów, którzy wybrali fakturę VAT jako dokument zakupu, przekazywane są do obsługującego Sprzedającego biura rachunkowego dla celów podatkowych  i rachunkowych. Dane ww. biura mogą zostać udostępnione Klientowi na jego żądanie.

 

Sklep internetowy Galardo zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych swoich Klientów w celach marketingowych (wyłącznie za Ich uprzednią zgodą) tj. w celach przesyłania Klientom informacji o nowych produktach, specjalnych promocjach i aktualnych usługach oferowanych przez Sprzedającego, udostępniania i wymiany danych pomiędzy wskazanymi uprzednio partnerami biznesowymi oraz do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

Dane Klientów przetwarzamy na podstawie Art. 6 pkt lit. a-c RODO ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej między Sprzedającym a Klientem, w tym do:

 • umożliwienia skorzystania Klientowi ze świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z funkcjonalności sklepu internetowego Galardo, w tym zawierania transakcji i dokonywania płatności za towary zakupione w sklepie internetowym Galardo,
 • zapewnienia obsługi konta Klienta, transakcji oraz rozwiązywania problemów technicznych wynikłych w trakcie jego użytkowania,
 • realizacji umów sprzedaży zawartych w sklepie internetowym Galardo w tym,

- obsługi reklamacji w przypadku, ich złożenia przez Klienta,

- obsługi zgłoszeń kierowanych przez Klienta do Sprzedającego,

- kontaktowania się z Klientem.

Przepisy prawa wymagają od Sprzedającego przetwarzania danych osobowych  Klientów dla celów podatkowych  i rachunkowych.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w celach wskazanych poniżej, na podstawie zgody Klienta jak również prawnie uzasadnionych  interesów Administratora Danych osobowych, którym są:

 • monitorowanie aktywności Klientów oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych,
 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami oraz dostosowywanie ofert na podstawie Twojej aktywności,
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych,
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności (za Twoją zgodą) przez e-mail oraz telefon,
 • zapewnienie obsługi usług płatniczych,
 • monitorowanie aktywności Klienta oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz sklepu internetowego m.in pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • prowadzenie badań i analiz m.in pod kątem funkcjonalności sklepu internetowego, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających,
 • obsługa próśb Klientów przekazywanych w szczególności pracownikom sklepu internetowego Galardo,
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klient może wziąć udział,
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
 • prowadzenie analiz statystycznych,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie realizacji zasady rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa i rozporządzenia RODO),
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, dla Klientów.

 

Polityka plików cookie sklepu internetowego Galardo.

W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy dane osobowe Klientów oraz osób odwiedzających sklep internetowy Galardo za pomocą plików cookies (tzw. ciasteczka).

W trakcie korzystania ze sklepu internetowego Galardo w pamięci masowej urządzeń  każdej z osób odwiedzających stronę internetową ww. sklepu, zapisywane są małe pliki tekstowe cookies, które gromadzą informacje dotyczące sposobu obsługi i korzystania z zawartości sklepu internetowego Galardo (w tym jego numeru IP) w celu wsparcia w dostosowaniu strony internetowej sklepu do indywidualnych potrzeb osób przeglądających, w tym udostępniania dla nich interesujących informacji w trakcie procesu zakupowego.

Sklep internetowy Galardo nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych osobowych odwiedzających, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu internetowego Galardo.

Pliki cookies nie zmieniają w żaden sposób danych Klientów oraz osób odwiedzających, parametrów systemu operacyjnego, z którego Klienci oraz osoby odwiedzające korzystają w danym momencie na swoim urządzeniu.

Wykorzystywane przez sklep internetowy Galardo pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze sklepu internetowego.

Sklep internetowy Galardo wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:

Cookie własne

 • uwierzytelnienie Klienta logującego się w sklepie internetowego Galardo i zapewnienia po zalogowaniu utrzymania sesji serwisu, tym samym zwalniając Go z konieczności wykonywania czynności ponownego logowania się na stronach,
 • przeprowadzeniu anonimowych analiz i badań odnośnie oglądalności Serwisu, pomagających zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze Sklepu, co pozwoli na wprowadzenie ulepszeń jego struktury i funkcjonalności.

Cookie zewnętrzne stosujemy w celu:

 • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, tj. Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA),
 • promocji sklepu internetowego Galardo za pośrednictwem Google AdWords (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA),
 • promocji sklepu internetowego Galardo za pośrednictwem portali społecznościowych, tj. Facebook, Instagram (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland),
 • realizacji płatności internetowej za złożone zamówienia w sklepie internetowym tj. PayU (administrator cookies - PayU S.A.).

W dowolnym momencie Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystają.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów przechowujemy przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Zgodę  na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś zgodnie z procedurą wskazaną uprzednio.

W celu zapewnienia realizacji zasady rozliczalności tj. wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych (RODO)  będziemy przechowywać dane przez okres, w którym administrator danych Osobowych zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, przez okresy wyznaczone w obowiązujących odpowiednio przepisach prawa. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe Klienta zostaną usunięte.

 

W jaki sposób zabezpieczamy dane?

Sprzedający zapewnia o stosowaniu wszelkich niezbędnych zabezpieczeń serwerów i połączeń ze sklepem internetowym Galardo w celu ochrony danych osobowych Klientów. Ponadto dane osobowe wykorzystywane w trakcie dokonywania płatności elektronicznych będą przetwarzane wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowania połączeń.

W trosce o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych wszystkich Klientów naszego sklepu, wykorzystujemy zaawansowany mechanizm szyfrowania danych i przesyłanych informacji pomiędzy Klientem a sklepem www.galardo.com.pl  – homeSSL, który jest profesjonalnym certyfikatem SSL (ang. Secure Socket Layer), rozpoznawalnym jako zaufany w większości przeglądarek internetowych oraz w wybranych urządzeniach mobilnych.

 

Potwierdzeniem posiadania przez sklep www.galardo.com.pl certyfikatu homeSSL jest ikona kłódki, pojawiająca się na stronie logowania, a znajdująca się na pasku stanu (nawigacji) w wyszukiwarce, z której Klient w danym momencie korzysta. Po kliknięciu na ikonę kłódki Klient może sprawdzić certyfikat autentyczności strony oraz wiarygodność danego połączenia.

 

Dzięki certyfikatowi SSL Klienci sklepu internetowego nie muszą się martwić, czy ich dane przesyłane z lub na serwer sklepu nie zostaną przechwycone lub wykorzystane przez osoby trzecie. Nasi Klienci mogą mieć całkowitą pewność, że do takiej sytuacji nie dojdzie, i że łączą się z w pełni bezpiecznym serwisem.

 

Czym jest Newsletter i jak można się do niego zapisać?

Każdy z Klientów sklepu internetowego Galardo ma możliwość otrzymywania darmowego newslettera, zawierającego informacje o  aktualnych nowościach i ofertach specjalnych sklepu, zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 104).

Zebrane dane osobowe Klientów nie są rozpowszechniane w żaden inny sposób niż podano powyżej, znajdują się w zabezpieczonej bazie danych, i są wykorzystywane wyłącznie do realizacji wyżej wymienionych celów. Zbieranie danych jest zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku nr 133 poz. 883) oraz rozporządzeniem RODO.

Klient w dowolnym momencie może zrezygnować z wyrażonej wcześniej zgody na subskrypcję poprzez ponowne wpisanie swojego e-maila w polu przeznaczonym na newsletter lub poprzez kliknięcie na odnośnik znajdujący się w każdym otrzymywanym newsletterze o treści „Nie wyrażam zgody na dalsze otrzymywanie informacji ”.


W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki Prywatności, rezygnacji z otrzymywania newslettera, edycji lub żądania usunięcia posiadanego w serwisie konta, należy skontaktować się ze sklepem mailowo:  , lub telefonicznie:  +48 605 50 51 50  skorzystać z funkcji „Moje konto”, dostępnej na głównej stronie sklepu internetowego Galardo.

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób korzystającej ze strony www.galardo.com.pl obowiązuje aktualna wersja Polityki Prywatności.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl